onsdag 9. mars 2016

RETTFERDIGGJORT AV BARE NÅDE!!

Hvordan ble den så tilregnet ham? Skjedde det etter at han var blitt omskåret, eller da han var uomskåret? Ikke da han var omskåret, men da han var uomskåret.  Og han fikk omskjærelsens tegn til segl på den rettferdighet av tro som han hadde fått da han var uomskåret. Slik skulle han være far til alle de troende som er uomskårne, så rettferdigheten kunne bli tilregnet også dem
Romerne 4:10-11

 Men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, da trodde også vi på Kristus Jesus, for å bli rettferdiggjort ved tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. For ikke noe menneske blir rettferdiggjort av lovgjerninger.
Galaterne 2:16

Jesus kom til oss, og viste med sitt liv at vi var syndere. Vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren Sønn har fra sin Far, full av nåde og sannhet.
Johannes 1:14 . I lys av det vi så, innså vi at vi alle var syndere.

alle har syndet og mangler Guds herlighet. Romerne 3:23

Jesus gav seg selv for deg og meg, og tok den straffen vi skulle hatt. Han ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet. Titus 2:14

Men han gav oss ikke bare friheten fra all vår synd, han gjorde det som for oss var umulig!

 For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet,  for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
Romerne 8:3-4

Han renset oss for at han med sin makt og vilje kunne skape det som for oss var umulig. For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.

Filipperne 2:13
Han renset for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger.
Titus 2:14

Så ikke bare tok han din synd på seg, men han gjorde deg istand til å gjøre hans vilje, slik at du kan ære og oppløfte han som har gjort deg til den du skal være!

 For av ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen.
Romerne 11:36

 Ransak mig, Gud, og kjenn mitt hjerte! Prøv mig og kjenn mine mangehånde tanker, og se om jeg er på fortapelsens vei, og led mig på evighetens vei!
Salmene 139:23-24

AMEN!!

Ingen kommentarer: