fredag 1. oktober 2021

ETT I KRISTUS!

Men Israels barn handlet troløst med det bannlyste godset. Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi og sønnesønn av Serah, av Judas stamme, tok noe av det som var bannlyst. Da ble Herrens vrede opptent mot Israels barn. Så dro da omkring tre tusen mann av folket dit opp. Men de flyktet for mennene i Ai. Stridsmennene fra Ai slo i hjel omkring trettiseks mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten like til steinbruddene og hogg dem ned i bakkene. Da ble folkets hjerte grepet av angst, og ble som vann. Hør meg, Herre! Hva skal jeg nå si, når Israel har vendt sine fiender ryggen? Når kana’aneerne og alle som bor her i landet får høre om dette, vil de omringe oss og utrydde vårt navn fra jorden. Hva vil da du gjøre med ditt store navn? Israel har syndet og brutt min pakt som jeg har opprettet med dem. De har tatt av det bannlyste godset. De har stjålet og bedratt, og de har gjemt det blant sine egne ting. Derfor kan Israels barn ikke stå seg mot sine fiender, men må flykte for dem. For de er selv kommet under bann. Hvis dere ikke skiller dere av med det bannlyste, vil jeg ikke lenger være med dere.
Josva 7:1‭, ‬4‭-‬5‭, ‬8‭-‬9‭, ‬11‭-‬12

Ble minnet på at Guds menighet er ET legeme, og at det vi gjør får konsekvenser, ikke bare for den ene som synder, men også for det du er en del av.

Stridsmennene fra Ai slo i hjel omkring trettiseks mann av Israel. De forfulgte dem fra byporten like til steinbruddene og hogg dem ned i bakkene. Da ble folkets hjerte grepet av angst, og ble som vann.

På grunn av en manns synd, led hele folket. Det står at de ble grepet av angst, og seieren over fienden uteble!

Akan ble grepet av en lyst til det som var bannlyst, og vel viten om at det var galt, forsøkte han å skjule det han hadde gjort. Kanskje han tenkte, at bare jeg holder det for meg selv, så er det bare meg det går utover.

Jeg så blant byttet en prektig babylonisk kappe og to hundre sekel sølv og en gullblokk som veide femti sekel. Disse tingene fikk jeg lyst på og tok dem. De ligger nedgravd i jorden under teltet mitt, sølvet nederst.
Josva 7:21

Det han gjorde, fikk ikke bare konsekvenser for han selv, det førte til ulykke for hele folket!

Akan kunne ikke bare tenke på seg selv! Hele folket hadde på forhånd fått instrukser om hva som skulle gjøres. Så når Akan, som var en del av folket brøt dette, fikk det konsekvenser for alle!


Men vokt dere vel for det som er bannlyst, så dere ikke først slår med bann og siden tar av det som er bannlyst. For da legger dere Israels leir under bann og fører den i ulykke.
Josva 6:18

I kolosserne 1:24, står det at hans legeme er menigheten!
Nå gleder jeg meg over mine lidelser for dere. Det som ennå mangler i Kristus-lidelser, det utfyller jeg på mitt eget kjød, for hans legeme, som er menigheten.
Kolosserne 1:24

Vi er ett I Kristi legeme, slik at det jeg gjør får konsekvenser for hele legemet. Ja, om ett lem lider, da lider alle lemmene med.
Det var det som skjedde når Akan tok av det bannlyste godset. Hans synd førte til at folket tapte i kampen, og hans lyst, og egoisme førte til angst og fortvilelse for alle.

Ble selv minnet på dette av min beste venninne. Jeg hadde en krise i livet, som førte til at jeg tok noen dårlige valg. Vi gikk i samme menighet, og mine dårlige valg førte til at min venninne ble dømt av andre, ut i fra hva jeg gjorde. Hvordan kunne det skje? Jo, akkurat som Akan fikk lyst på det som var bannlyst, fikk jeg lyst på det min menighet hadde bannlyst. De som så hva jeg gjorde, undret seg å spurte; Går ikke dere i samme menighet? Har deres syn på dette endret seg? Menigheten hadde ikke endret syn, men jeg hadde! Og min synd førte til at min menighet ble dømt av andre.

Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for Den Hellige Ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv.
1 Korinter 6:19

Vi tilhører ikke lenger oss selv! Vi er et legeme i Kristus,  og våre handlinger sier noe om det vi er en del av.

For med én Ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, treller eller frie. Og vi har alle fått én Ånd å drikke. Øyet kan ikke si til hånden: Jeg trenger deg ikke! - eller hodet til føttene: Jeg har ikke bruk for dere! for at det ikke skal være splittelse i legemet, men lemmene ha samme omsorg for hverandre. Om ett lem lider, da lider alle lemmene med. Og om ett lem blir hedret, da gleder alle lemmene seg med. Dere er Kristi legeme, og hver for seg hans lemmer.
1 Korinter 12:13‭, ‬21‭, ‬25‭-‬27

Vi kan ikke være selvsentrert når vi er på Guds legeme! Blir hendene mine skittene, så blir jeg skitten, for hendene mine er jo en del av meg!

Vi er derfor ikke bare skyldig til å leve rent og hellig, men også tenke på vår neste som oss selv. Vi er sammen på et legeme.  Vi er Guds menighet, og forbilde, og det jeg gjør vitner ikke bare om meg, men om Kristi legeme.

Enhver av oss skal være til behag for sin neste, til gagn og oppbyggelse for ham. Må så tålmodets og trøstens Gud gi dere å ha ett sinn innbyrdes, etter Jesu Kristi forbilde, for at dere samstemmig og med én munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.
Romerne 15:1‭-‬2‭, ‬5‭-‬6

Vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra! Dere er dyrt kjøpt! La da legemet være til ære for Gud!
1 Korinter 6:15‭, ‬20.

Den som sier at han blir i ham, han er også skyldig til å vandre slik som han vandret. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden! Om noen elsker verden, da er ikke Faderens kjærlighet i ham. For alt som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, og hovmodig skryt av det en er og har, er ikke av Faderen, men av verden.
1 Johannes 2:6‭, ‬15‭-‬16.

Uff, dette hørtes vanskelig ut. Ingen er vel feilfrie! Nei, men vi tror på en som gjorde det mulig! Vi tror på en som kan reise oss opp, helliggjøre oss og fylle oss med en frimodighet og glede!
Han er den som døde for oss, og seiret over synden!

Gled deg i Herren! Så skal han gi deg det ditt hjerte trakter etter. Velt din vei over på Herren og stol på ham! Han skal gjøre det. Han skal la din rettferdighet bryte fram som lyset og din rett som lyset midt på dagen. Vær stille for Herren og vent på ham!
Salmene 37:4‭-‬7

Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet, for at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter Ånden.
Romerne 8:1‭, ‬3‭-‬4

La oss ikke være egenkjærlige og selvsentrerte, men sammen, med våre liv peke på ham. La menigheten være et sted hvor vi kan bygges opp til et hellig tempel til ære for ham!

Vi formaner dere, brødre: Irettesett dem som ikke skikker seg vel. Sett mot i de mismodige. Bistå de svake! Vær tålmodige mot alle! Takk for alt! For dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme!
1 Tessaloniker 5:14‭, ‬18‭, ‬23